Evropská společnost

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Evropská společnost neboli Societas Europaea (SE) je prestižní a moderní právní forma podnikání, jejímž smyslem je především usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci celé Evropské unie a sjednotit právní formy obchodních společností v EU.

Základní výhodou je možnost přesouvat sídlo společnosti v rámci celé EU bez její likvidace. Změna sídla s sebou samozřejmě nese opuštění domácí legislativy a po přesunu se začne řídit právem země, kde je umístěno nové sídlo.

Evropská společnost může volně vybírat zemi v rámci EU, kde je pro ni podnikání nejvýhodnější, např:

 • nízké daně z příjmů na Kypru (10%)
 • vhodný holdingový režim v Nizozemí
 • optimalizace zdanění připravovaných transakcí (prodeje podílů nebo obchod s pohledávkami)

Získáte tak nadnárodní image a stanete se důvěryhodnějším partnerem pro zahraniční obchod.

Co přináší Evropská společnost?

 • Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou
  • silnější pozice společnosti při jednání s českým státem
  • evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou (česká společnost tuto možnost nemá)
 • Dostat se z vlivu českých úřadů
  • společnost bude spadat pod právo vybrané země
  • české úřady mohou informace o evropské společnosti zjišťovat pouze přes příslušné zahraniční úřady (což je dost problematické)
  • veškeré písemnosti musí být doručeny na sídlo evropské společnosti v zahraničí
  • případné budoucí soudní spory se řeší v místě sídla společnosti.
 • Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU
  • po přesunu společnosti se na ní vztahují daňové zákony zvolené země
 • Vybrat vhodný právní systém
  • právní systémy starších členských států EU jsou výrazně stabilnější než český. Přinášejí větší jistotu pro podnikatele a vyšší vymahatelnost práva.
 • spora nákladů na správu a řízení
  • společnost si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je Správní rada. To znamená úsporu režijních nákladů ve srovnání s běžnou a.s., jež musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

CHARAKTERISTIKA EVROPSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

 • jsou již zapsané v obchodním rejstříku
 • dosud nezapočaly svou činnost, kromě úkonů nezbytně nutných k založení společností (jejich zapsání do obchodního rejstříku a registraci k dani z příjmu právnických osob)
 • mají nulové závazky a pohledávky
 • jejich základní kapitál (120.000 EUR) byl splacen v plné výši

ZPŮSOBY ZALOŽENÍ

Evropská společnost je specifická tím, že má omezené způsoby jejího založení. Nařízení Rady o evropské společnosti (2157/2001) specifikuje právní formu subjektů, které smějí evropskou společnost založit. Určují pět stanovených způsobů založení:

 1. fúze dvou či více akciových nebo evropských společností
  vznik evropské společnosti fúzí představuje výjimečnou možnost přesunout sídlo stávající společnosti do zvoleného státu EU. Právě z tohoto důvodu je vznik společnosti fúzí nejčastější variantou. Nejčastější variantou je fúze české a slovenské společnosti s výslednou evropskou společností sídlící na Kypru či v jiné daňově příznivé destinaci.
 2. vytvoření holdingové evropské společnosti dvěma nebo více akciovými společnostmi, evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným
  polečnosti se v tomto případě stávají dcerami evropské společnosti
 3. vytvoření dceřiné evropské společnosti
  dvě společnosti (bez omezení právní formy) z různých členských států mohou založit dceřinnou společnost typu evropské společnosti
 4. přeměna akciové společnosti založené podle práva některého z členských států EU
  akciová společnost (která má alespoň dva roky dceřinnou společnost nebo pobočku v jiném členském státě) může změnit svoji právní formu na evropskou společnost. Tato varianta ale neumožňuje současné přenesení sídla společnosti
 5. jako dceřinou společnost již existující evropské společnosti
  evropská společnost může bez omezení zakládat jiné evropské společnosti.

Výhodou odkupu ready-made evropské společnosti je skutečnost, že se jejím vlastníkem může stát i osoba, která z důvodu výše uvedeného omezení založit evropskou společnost nemůže, anebo by to pro ni bylo neúnosně nákladné a komplikované.

V RÁMCI PRODEJE READY-MADE SPOLEČNOSTI ZAJIŠŤUJEME:

 1. Přípravu potřebné dokumentace.
 2. Uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v prodávané společnosti:
  • změna člena představenstva, změna člena dozorčí rady,
  • změna obchodní firmy (pokud ji klient vyžaduje),
  • změna / rozšíření předmětu podnikání (pokud ji klient vyžaduje),
  • změna sídla (pokud ji klient vyžaduje).
 3. Zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad).
 4. Ohlášení živnosti a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin.
 5. Ověřené překlady dokumentů.
 6. Podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku.
 7. Registraci společnosti k DPH či jiným daním.

 

Rychlý kontakt

+420 515 917 111

info@zalozene-spolecnosti.cz

Obchodní rejstřík

Přemýšlíte nad novým názvem společnosti? Ověřte si, zda už není zapsán v rejstříku.

Naši partneři

Účetní programy a dárky zdarma - BlahaSoft

Notářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky

© 2020 PRODEJ READY MADE SPOLEČNOSTÍ S.R.O./A.S. | ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI | MAPA STRÁNEK | POWERED BY IPUBLISHER